Mesleğimizin En Köklü Derneği...
ENGLISH
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
Turkish Veterinary Medical Society
ÇANAKKALE ZAFERİNİN 99. YIL DÖNÜMÜ
MAR
17
2014

 

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ YIL DÖNÜMÜNDE MESLEK BÜYÜĞÜMÜZ SAYIN DR.YÜCEL AKINCI'NIN 48 YIL ÖNCE YAPTIĞI KONUŞMANIN SAYIN YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN'NİN KÖŞESİNDE YAYINLANAN METNİ

 

Yekta Güngör ÖzdenYEKTA GÜNGÖR ÖZDEN
yektagozden@sozcum.com

17 Mart 2014

 
 
 

İn­san­la­rın ya­şa­mın­da ol­du­ğu gi­bi ulus­la­rın ya­şa­mın­da da unu­tul­maz olay­lar, gün­ler, ki­şi­ler var­dır. Türk ta­ri­hi­nin al­tın say­fa­la­rın­dan bi­ri de 18 Mart 1915 Ça­nak­ka­le Ut­ku­su­na (za­fe­ri­ne) iliş­kin­dir. Ana­far­ta­lar Ko­mu­ta­nı Mus­ta­fa Ke­ma­l’­i ta­nı­tan, hal­kı­nın sev­gi ve say­gı ku­şa­ğıy­la gö­nen­di­ren kah­ra­man­lı­ğı 57. Ala­y’­a “Si­ze öl­me­yi em­re­di­yo­rum!” de­di­ği sa­va­şın ateş­le­ri için­de­ki ba­şa­rı­sı ne­de­niy­le par­la­mış­tır. “Ça­nak­ka­le ge­çil­mez!” ger­çe­ği­nin ya­ra­tı­cı­la­rı­nı in­kâr eden bağ­naz ve mil­li­yet­siz nan­kör­le­rin utan­dı­rı­cı yâ­ve­le­ri (saç­ma sa­pan söz­le­ri), he­pi­mi­zi kı­van­dı­rıp gö­nen­di­ren ta­rih­sel ol­gu­ya göl­ge dü­şür­me çir­kin­lik­le­ri çok dü­şün­dü­rü­cü­dür.
Ya­rın Ça­nak­ka­le Ut­ku­su­’nun 99. Yıl­dö­nü­mü’­dür. Yol­suz­luk, ya­lan, rüş­vet, sö­mü­rü, çı­kar, sal­dı­rı, ay­rım­cı­lık, ben­cil­lik, ödün­ler ve dı­şa ba­ğım­lı­lık sar­ma­lın­da ye­rel se­çim­le­re gi­den Tür­ki­ye­’miz ve va­ta­nın tunç si­pe­ri olan gö­ğüs­le­ri “Ne mut­lu Tür­k’­üm!” di­ye ka­ba­ran Ata­türk ço­cuk­la­rı coş­ku­lu an­ma top­lan­tı­la­rıy­la ata­la­rı­nı ana­rak and­la­rı­nı yi­ne­le­ye­cek­ler, ge­le­ce­ğe umut­la koş­ma, kö­tü­ler­den ve kö­tü­lük­ler­den kur­tul­ma ça­ba­la­rı­nı güç­len­di­re­cek­ler­dir.
Alan­la­rı in­le­ten “Hır­sız var!..” çığ­lık­la­rı, pen­ce­re­le­ri ve bal­kon­la­rı de­vin­gen kı­lan ayak­ka­bı ku­tu­la­rı, her gün ip­lik­le­ri pa­za­ra çı­ka­ran din­le­mem açık­la­ma­la­rı, ib­ret­le iz­le­nen kı­sık ses­ler ve göz­yaş­la­rı ne­re­le­re sü­rük­len­di­ği­mi­zin il­ginç be­lir­ti­le­ri­dir. Ki­şi­li­ğin, onu­run, ka­rak­te­rin, ah­lâ­kın, er­de­min, vic­da­nın, say­gın­lı­ğın, özet­le in­san­lı­ğın kı­rın­tı­sı var­sa du­yar­sız bı­rak­ma­ya­cak olay­la­rın ya­şan­dı­ğı gü­nü­müz or­ta­mın­da­ki şak­şak­çı­lık ve umur­sa­maz­lık bü­yük yı­kın­tı­la­ra ne­den olu­yor. Ber­kin El­van için bek­le­yen­le­rin po­lis gü­cüy­le dı­şa­rı atıl­dı­ğı has­ta­ne bah­çe­si ya­rın­lar­da kı­na­ma ala­nı ola­cak­tır. Top­lum de­ğer­le­ri­ne kar­şıt­lık­la hiç­bir ik­ti­dar ayak­ta du­ra­maz, ka­la­maz. Hiç­bir re­jim ve dü­zen sü­rek­li ola­maz.

Vur­gu

Türk Genç­li­ği­’nin du­yar­lı­ğı­nın ka­nı­tı ola­rak 15 Mart 1966’da Tür­ki­ye Mil­lî Ta­le­be Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı olan (1977-1980 CHP Kon­ya Mil­let­ve­ki­li) M. Yü­cel AKIN­CI­’nın za­fe­rin 51. Yıl­dö­nü­mün­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­nın ki­mi bö­lüm­le­ri­ni kö­şe­mi­ze alı­yo­ruz:
Mil­let­le­rin var­lık­la­rı­na ve ta­rih­le­ri­nin akış­la­rı­na hâ­kim olan ba­zı dö­nüm nok­ta­la­rı var­dır ki Türk Mil­le­ti bu­gün on­lar­dan bi­ri­nin yıl­dö­nü­mü­nü ya­şa­mak­ta­dır. -Bu­gün, kay­bet­ti­ği­miz 1. Ci­han Sa­va­şı­’nın için­de bü­tün haş­met ve aza­me­tiy­le par­la­yan bir me­ş’­ale: Türk gü­cü­nün, za­ma­nın yü­zen ka­le­le­ri­ni ma­vi su­la­ra göm­me­siy­le ka­za­nan za­fe­rin yıl­dö­nü­mü­dür. Türk or­du­la­rı Ça­nak­ka­le­’de dev­rin em­per­ya­list zih­ni­ye­ti­nin mem­le­ke­ti­miz­de id­di­a sa­hi­bi ol­ma­ya­ca­ğı­nı ke­sin­lik­le is­pat et­miş­tir. Va­ta­nın, mil­le­tin şe­ref ve hay­si­ye­ti­ne ya­kı­şır bir za­fer ka­zan­mış­tır. -Bir mil­le­tin bü­yük­lü­ğü ve kud­re­ti, o mil­le­tin yok­luk­lar için­de Ça­nak­ka­le Za­fer­le­ri gi­bi ta­ri­he al­tın say­fa ka­tan güç­le­riy­le öl­çü­lür. -Geç­miş de­vir­le­rin si­ya­sî em­per­ya­liz­mi 20. asır­da ye­ri­ni eko­no­mik ve ide­olo­jik em­per­ya­liz­me ter­ket­miş­tir. Bu­gün mem­le­ke­ti­miz em­per­ya­liz­min içi­ne dü­şü­rül­müş­tür. Her tür­lü sö­mür­ge­ci­li­ğe kar­şı Kur­tu­luş Sa­va­şı­’y­la ilk dar­be­yi in­dir­miş olan Türk Mil­le­ti­’ni bu hâ­le ge­ti­ren­le­ri ne bü­yük mil­let ne de bu­ra­da ya­tan şe­hit­ler ebe­diy­yen af­fet­me­ye­cek­tir. -Mem­le­ket­te ik­ti­da­ra sa­hip olan­la­rın gaf­let­le­riy­le, ba­si­ret­siz­lik­le­riy­le Türk Mil­le­ti­’ni dün­ya mil­let­le­ri için­de­ki ye­rin­den mah­rum bı­ra­kan­la­rı bu mil­let as­la af­fet­me­ye­cek­tir. -Bu kut­sal gün­de, aziz va­tan uğ­ru­na çar­pı­şan ad­sız kah­ra­man­la­rı, ya­şa­yan ga­zi­le­ri ve aziz şe­hit­le­ri Türk Genç­li­ği adı­na min­net ve şük­ran­la anar, en­gin say­gı­la­rı­mı su­na­rım.”
Bu­gün ay­nı duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le Yü­cel AKIN­CI­’ya ka­tı­la­rak baş­ta Mus­ta­fa Ke­mal ATA­TÜRK, tüm Türk kah­ra­man­la­rın anı­la­rı önün­de öz­lem, sev­gi ve say­gıy­la eği­li­yor, yü­rek­ten bağ­lı­lı­ğı­mı­zı yi­ne­li­yor, ulu­su­mu­zun 18 Mart gö­nen­ci­ni kut­lu­yo­ruz.

Paylaş