Mesleğimizin En Köklü Derneği...
ENGLISH
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
Turkish Veterinary Medical Society
HAKKIMIZDA
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜDernek Kütük No:06-03-041

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Kanuni Dayanak, Amaç, Kapsam, Tanımlar

KANUNİ DAYANAK
Madde 1.- 25649 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun Madde 38, H Bendi gereğince "Veteriner Hekimler Derneği" tüzüğünü değiştirerek durumunu kanuna uygun hale getirmiştir.
AMAÇ
Madde 2.- Derneğin Amacı: Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda veteriner hekimler arasında toplumsal dayanışmayı sağlamak, mesleki, ekonomik, sosyal, kültürel ve özlük haklarını koruyup geliştirmek, ülke hayvancılığının ve ekonomisinin gelişmesine, hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunmasına, hayvan hakları evrensel beyannamesi ve ulusal mevzuat çerçevesinde hayvanların kendi doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmelerine ve toplumda hayvan sevgisinin yayılmasına ve kökleşmesine yardımcı olmaktır.
Bu amaçları gerçekleştirmek için:
a) Veteriner hekimlik mesleğinin halk yararına en iyi şekilde düzenlenmesini ve gelişmesini sağlamaya çalışır.
b) Veteriner hekimlerin ülke ekonomisine katkıları, halkın dengeli ve sağlıklı beslenmesi, genel sağlığının korunması ve hayvancılığın gelişmesi konularına ilişkin bilgileri kamuoyuna yansıtır. Doğal hayatın (flora ve faunanın) ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar yapar, bu konuda faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlarla işbirliğinde bulunur.
c) Veteriner hekimlerin çalışmalarından ve genel bilimsel yayınlardan meslek kamuoyunu
bilgilendirmek amacıyla yayın yapar, bu tür yayınları destekler, özendirir ve korur.
ç) Veteriner hekimliğin ve veteriner hekimlerin sorunlarını çözümlemeye çalışır, haklarını korur. Veteriner hekimleri ilgilendiren tüm konularda idari ve hukuksal zeminde girişimlerde bulunur.
d) Veteriner hekimliği ilgilendiren konularda araştırma, danışma ve yayın kurulları oluşturur, ülke içinde bilimsel toplantılar, konferanslar, paneller, sempozyumlar, tartışmalı toplantılar düzenler; ülke dışında yapılacak bu tür toplantıları meslek kamuoyuna duyurur, gerekli görülenlerine veteriner  hekimlerin katılmalarını sağlar.
e) Ülke içinde ve ülke dışında mesleki inceleme gezileri düzenler. Uluslararası veteriner hekim örgütleriyle mesleki konularda işbirliği yapar  ve etkinliklerine katılır.
f) Dernek yararına her türlü toplantı, gezi, seminer, konferans, festival, fuar, panel, sempozyum, balo, tiyatro ve geceler düzenler.
g) Veteriner hekimlerin her türlü zorunlu gereksinim maddelerini özel ve iş yaşamları için gerekli mal ve hizmetlerini  karşılamaya çalışır, bu amaçla yardımlaşma sandığı kurar.
h) Yönetim kurulunca; yardıma gereksinimleri oldukları saptanan üyelerine her yıl genel kurulca saptanacak miktarlarda karşılıksız yardım yapar.
i) İş arayan üyelere yardımcı olur.
j) Hasta ve yardım gereksinimi olan üyeleri ve aileleri için dinlenme evi kurar.
k) Üyelerin kendileri ve aileleri için; lokal, yazlık, kitaplık, kreş, konukevi, yüksek öğretimde okuyan çocukları için yurt sağlar veya işletebilir.
l) Üyelerinin kooperatifler kurmasına yardımcı olur, bu tür girişimleri destekler.
m) Veteriner hekimlik ve hayvancılıkla ilgili bilimsel yayında bulunacaklara, uzmanlık, doktora, lisansüstü çalışmalar vb. için yurtdışına gideceklere ve veteriner fakültesi öğrencilerine genel kurulda saptanacak miktarlarda ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.
n) Meslek alanındaki teknik ve bilimsel buluşları özendirmek için vakıflar kurar.
o) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış raporla kabul edilen meslek hastalıklarından ölen üyelerle, görevi başında kaza sonucu ölen üyelerin yakınlarına, her yıl genel kurulca saptanacak miktarlarda yardımda bulunur.
p) Uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.
r) Benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren, memur sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan,  maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir.
s) Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşlardan, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni ve nakdi yardım alabilir.
t) Mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
u) Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda; dernekler, birlikler, odalar, vakıflar, sendikalar ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, yetkili organların kararı ile plâtformlar oluşturabilirler.
KAPSAM
Madde 3.- Bu tüzük; Derneğin kuruluşu, tüzüğün ilanı, ilk olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, üyelik ve dernek organları ile ilgili hükümleri, tüzel kişiliğin sona ermesi konularını, derneğin gelirleri, defter ve kayıtları ile kanunun uygulamasıyla ilgili konuları kapsar.
TANIMLAR
Madde 4.- Bu tüzükte geçen;
a) Kanun           : 5253 nolu Dernekler Kanunu
b) Tüzük           : Veteriner Hekimler Derneği Tüzüğü
c) Dernek          : Veteriner Hekimler Derneği
d) Kurullar         : Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu,
e) Şube            : Dernek şubeleri,
f) Temsilci         : Dernek temsilcilerini ifade eder.

DERNEĞİN ADI VE ADRESİ

Madde 5.- Derneğin adı: Veteriner Hekimler Derneği, kısa adı VETHEKİMDER’dir. Uluslar arası yazışmalarda Veterinary Medical Association ismi kullanılır.
Merkezi: Sağlık Sok.No.21 Sıhhıye / ANKARA’dır.
DERNEK KURUCULARI
Madde 6.- Dernek Kurucularının  adları ve soyadları, meslek, ikametgah ve uyrukları, aşağıda gösterilmiştir.
Adı Soyadı                                Mesleği                  İkametgahı                             Uyruğu
Sabri Okutman                          Vet.Hek.                Sağlık Sk.No. 28 Ank.                 T.C.
Şefik Kolaylı                                 “                         Ataç Sk.No. 46   Ank.                   “

Ord.Prof.Dr.S.Zeki Berker               “                         Muvazi Sk.No.6                              “         

Prof.Dr. Hilmi Dilgimen                  “                        Muvazi Sk.No.4  ANK                     “
   Ord.Prof.Dr.Samuel Aysoy          “                        Teşvikiye Kalıpçı Sk. 166 İst.                                       

İKİNCİ BÖLÜM

 

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma, çıkarılma ve üyelerin hakları.
DERNEĞE ÜYE OLMA
Madde 7.- Derneğin asli ve fahri üyeleri vardır.
Asli üye olmak için, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundan olmak, veteriner hekim diplomasına ve yurttaşlık haklarına sahip olmak koşulları aranır.
Üyelik için Dernek Yönetim Kuruluna yazılı ve imzalı olarak başvurulur.
Türk vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.
Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.
Üyelik için başvuranların üyeliklerinin kabul edilebilmesi için Yönetim Kurulundan en az iki
üyenin başvuru sahibi hakkında verecekleri olumlu cevaptan sonra Yönetim Kurulunca görüşülür.
Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en geç (30) otuz gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Sonucu başvuru sahibine yazı ile bildirir.  Asli üye olarak kabul edilenler üye giriş aidatını ödemekle yükümlüdür.
FAHRİ ÜYELİK
Madde 8.- Veteriner hekimliği mesleğine maddi ve manevi olağanüstü yarar sağlayanlara Genel Kurul kararı ile fahri üyelik verilir.
Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.
Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir, gündemdeki konularla ilgili konuşma yapabilirler, ancak oy hakları yoktur.
ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 9.- Üyelikten istekleri ile ayrılacaklar yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvururlar. Yazılı dilekçe Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.   Üyelikten çıkma isteğinde bulunan üye, üyelikte bulunduğu süre içerisindeki Derneğe ait tüm borçlarını ödemek zorundadırlar.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 10.- Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler.
a) T.C. uyruğunu ve yurttaşlık hakkını yitirenler.
b) Ağır hapis cezası alanlar.
c) Veteriner hekimliğe ve Derneğin amaçlarına aykırı hareket edenler; Onur Kuruluna verilir. Konu araştırılır, Onur Kurulu raporu sonucuna göre üyelikten çıkarılır ve kayıtları silinir.
d) Dernek aidatını; uyarıya rağmen 2 yıl üst üste ödemeyenler.
e) Yönetim Kurulunun dernek binası ve sosyal tesislerin kullanımı ile ilgili aldığı kararlara aykırı hareket edenler üyelikten çıkarılır.
f) Üyelikten çıkarılanlar tüm borçlarını ödemek zorundadır.
Madde 11.- Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenlerin kayıtlarının silinme işlemleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
Böyle durumlarda verilen kayıt silme kararı en çok 15 gün içinde, üyelikten çıkarılan üyeye yazı ile bildirilir.
Kayıtları silinen üyeler karardan sonraki ilk Genel Kurul toplantısında kararın bozulması için yazılı olarak başvurabilirler. Bu durumun Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.
Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
Madde 12.- Gerek üyeler, gerek üyelerle kurullar ve gerekse kurulların birbirleri arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda Onur Kurulu hakemlik yapar. Onur Kurulu kararlarına uyulması zorunludur. Böyle kararlara Genel Kurul toplantılarında itiraz edilebilir.
Madde 13.- Hiç bir veteriner hekim Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
Her üye istifa hakkına sahiptir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Yapılan değişiklikler ilgili makamların onaylama tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI
Madde 14.- Dernek zorunlu organları;
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,
d) Onur Kurulu,
e) Şubeler,
f) Temsilciliklerden oluşur.
Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeleri ve Dernek amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan meslek kuruluşları üyelerinden seçilecek kişilerle bilim, danışma, etik, yayın kurulu vb. kurullar oluşturulabilir.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 15.- Dernek Genel Kurulu:
a) İki yılda bir defa Mart  ayında olağan,
b) Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin  yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Denetim Kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu
Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek  üyeleri arasında üç kişilik heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.
  Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
ÇAĞRI USULÜ
Madde 16.- Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre, Genel Kurulun yapılacağı ilk toplantı tarihinden  15 gün öncesine kadar Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul; Yönetim Kurulunca en az onbeş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün ve nerede yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakmak sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTI YERİ
Madde 17.- Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu Ankara’dan başka bir yerde yapılamaz.
TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 18.- Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Madde 19.- Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.
Ondokuzuncu madde de belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazman seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir.  Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Madde 20.- Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 21.- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek  kabul edilmesi,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ile bir (1) yılı aşan kiralamaların yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Derneğin feshi hakkında karar verme,
g) Fahri üyelikler verme,
h) Onur Kurulu kararlarını onaylamak,
i) Bu tüzüğün 2. amaç maddesindeki Genel Kurul yetkisine giren konuları görüşmek ve karar vermek,
j) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
k) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek yada kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılmasına karar vermek,
l) Kamu yararına dernek sayılma isteği,
m) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan ve Genel Kurulca belirlenen sayıdaki başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur.
Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.
Genel Kurul kararları açık oyla ve çoğunlukla alınır. Yalnız tüzük değişiklikleri oylamaya katılanların üçte ikisinin oyları ile yapılır.
DERNEK ORGANLARININ SEÇİM USULÜ
Madde 22.- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Dernek ve Dernek Şube Organlarının seçimi için beş kişilik bir seçim kurulu seçilir. Bu kurulun en yaşlı üyesi seçim kurulu başkanıdır. Seçim kurulu kendi aralarında ayrıca bir başkan yardımcısı ve üç sandık sorumlusu seçer.
Seçimler gizli oy ve açık sayım ilkesine göre yapılır.
Genel Kurula katılan üyelere birer üye kartı verilir. Üyeler bu kartları seçim kuruluna vererek   Veteriner Hekimler Derneği üyelik kartı yada kimlik kartını göstererek oylarını kapalı zarf içinde ve seçim kurulu önünde sandığa atarak kullanır, önceden yönetim kurulu tarafından hazırlanan listede isim ve soyadlarının bulunduğu satıra imza atarlar.
Oy verme işi bitince, seçim kurulu seçim sandığını açarak, sandıktan çıkan oy zarfları ve üye kartlarını sayar, oy zarfları üye kartlarından fazla çıkarsa, fazla çıkan sayı kadar oy zarfı açılmadan ve gelişigüzel ayrılarak iptal edilir ve durum tutanağa geçirilir.
Seçim sonuçları seçim kurulu tarafından bir tutanağa geçirilir ve Genel Kurul başkanlığına sunulur.
Dernek Organlarına grup halinde aday olanlar, organlara aday asil ve yedek üyelerin isim ve soyadlarının yazıldığı listeleri bastırmakla yükümlü olup, listeleri Genel Kurulu Divan Başkanına verirler. Bu listeler seçime geçilmeden önce seçim kurulu tarafından mühürlenerek oy verme yerlerine yerleştirilir. Basılı listelerin oy sandıklarına atılması ile seçim gerçekleşir.
Dernek organlarına bireysel olarak aday olanlar Genel Kurul Divan Başkanına yazılı olarak başvururlar.
Seçimin blok ya da karma (çarşaf) liste tercihine genel kurul yetkilidir. Blok liste halinde seçim yapılmasına karar verilmesi, oy kullanan üyenin blok liste üzerinde isim ve soyadı çizip, yerine başka adayı yazmasına engel teşkil etmez.
Seçim kurulunun görevine kesinlikle müdahale edilemez. Ancak aday grupların  birer gözlemcisi itirazlarını Divan Başkanlığına iletebilir.
Seçim sonuçlarına itiraz genel kurul başkanlığına yazılı olarak yapılır. İtirazlar yirmi dört (24) saat içinde değerlendirilir ve karar verilir. Genel Kurul Divan Başkanlığının kararı yargı yolu açık olmak kaydıyla kesindir. Bu kararda oy çokluğu yeterlidir.
YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Madde 23.- Yönetim Kurulu 7 (yedi) asil, 5 (beş) yedek üye olmak üzere Genel Kurulda gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.
Yönetim Kuruluna seçilen asil üyeler seçimi izleyen beş gün içerisinde Genel Kurul Divan  Başkanının çağrısı ile toplanırlar. Aralarında açık yada gizli oyla bir Genel Başkan, bir Genel Sekreter ve bir sayman seçerler.
Yönetim Kurulu en az on beş günde bir toplanır; Derneğin yönetsel, parasal ve mesleki konularda amaçlarına uygun kararlar alır, yürütür.
Yönetim Kurulu çalışmalarında, Genel Kurula karşı sorumludur.
Yönetim Kurulunun Görevleri:
a) Genel Başkan : Derneği temsil eder, Yönetim Kurulunun aldığı kararları yürütür. Diğer yönetici üyeler arasındaki eşgüdümü sağlar. Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreter, onun bulunmadığı zamanlarda Genel Başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi Başkan adına görev yapar.
b) Yönetim Kurulu  Derneğin bütün işlerini yasalara, ana tüzük ve yönetmeliklere, Genel Kurul kararlarına göre yürütür.  Genel Başkan idari ve yargı makamlarına karşı Derneğin temsilcisidir. Parasal konulardan Sayman ile birlikte sorumludur. Genel Başkan bu yetkilerini Genel Sekretere verebilir.
c) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla,  üyelerle her türlü haberleşmeyi Yönetim Kurulu yapar.
d) Yıllık çalışmalarını bir raporla Genel Kurula sunar. Genel Kurul gündemini zamanında hazırlar. Gelecek yılın bütçesini hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar.
e) Derneğin giderleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ancak kararı sonradan alınmak kaydıyla Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlarda; Genel Başkan, Genel Sekreter ve Sayman gider  yapabilir. Giderlerde harcama belgesi almak zorunludur.
f) Genel Sekreter:  Genel Başkan olmadığı zamanlarda veya Başkanın yetki verdiği konularda Yönetim Kurulunu temsil eder. Yönetim Kurulu Üyeleri ile  birlikte Derneğin yazı dosyalama örgütlenme, toplumsal konular, yayın işleri, dernek binası, lokal, misafirhane vb. işleri yürütür.
g) Yönetim Kurulu Üyeleri  arasında genel sekreterlik hizmetleri Yönetim Kurulu kararı ile paylaştırılır.Yönetim Kurulu Üyeleri örgütlenme, toplumsal konular, yayın işleri, Derneğin lokal ve misafirhanesinin yönetimi vb. görevler verilir.
Derneğin yayın işleri bir Genel Sekreterin veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisinin başkanlığında  oluşturulacak en az yedi kişilik yayın kurulunca yürütülür.
h) Sayman: Derneğin giriş ödentileri, üye ödentileri, yardımlaşma ödentileri, her türlü gelir ve gider vb. ve ödünç para taksitleri gibi parasal işlerini düzenli bir şekilde izler, para ve demirbaş eşya hesaplarını Dernekler Yasası hükümlerine uygun olarak tutar. Para ve banka işlemlerini başkanla birlikte imza eder.
i) Yönetim Kurulu Üyeleri; Dernek binasının, lokalin, pansiyonun, konukevi, büfe  ve sosyal işletmelerin yönetimi ,derneğin gezi,yemek,panel,seminer vb.organizasyonları,Derneğin yurt içinde ve dışında örgütlenmesi,şube açılması ve denetlenmesi,il temsilcileri atanması ve takibi,sivil toplun örgütleri ile ilişkiler gibi görevleri Yönetim Kurulu kararı ile görev bölümü yaparlar.
j) Yönetim Kurulu; Derneğin yönetim, parasal işlemleri için Dernekler Yasasındaki hükümlere göre defter ve kayıt tutar, istediği durumlarda incelemek üzere bunları Denetim Kuruluna veya ilgili makamlara gösterir.
k) Yönetim Kurulu; Derneğin yönetim, parasal, hukuki, teknik vs. işlerini yürütmek üzere gerektiğinde bütçedeki ödeneğin sınırları içinde sürekli ve geçici hizmetliler kullanılır. Belirli bir işin yapılması için avukat, mühendis, muhasip, doktor vb. meslek sahipleri ile sözleşmeli personeli belirli bir ücret karşılığında tutabilir. Bu sürekli ve geçici personellere ücret dışında ikramiye, yakacak, giyecek, yiyecek, yol yardımı, ödül vb. sosyal yardımlarda bulunabilir.
l) Sayman ve yönetici üyenin ortaya çıkabilecek açıklarını ve görevlerinden ileri gelen zorunlu giderlerini  karşılamak üzere yönetim kurulu kararı ile kendilerine  aylık olarak dernek bütçesinden belirli bir ödenek ödenebilir.
m) Yönetim Kurulu;  mesleki konularda konsey, odalar, fakülteler, genel müdürlükler ve diğer meslek kuruluşlarıyla sürekli ilişkiler kurar ve gerektiğinde mesleki ortak toplantılar yapar.
n) Dernek hizmetlerinin yürütülebilmesi için üyelerden birine veya bir bölümüne geçici olarak görev verebilir.
o) Yönetim Kurulu; taşradaki veteriner hekimlerle bağlarının sürekli ve düzenli olmasını ve hizmetlerin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla illerde veya birkaç ili kapsayan bölgelerde üyesi bir veteriner hekimi temsilci olarak saptar ve durumu kendilerine bir yazı ile bildirir. Gerekli görülen illerde temsilci sayısı yükseltilebilir. Temsilcilerinin görev süresi kendilerini atayan Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır. Temsilciler Yönetim Kurulunca kendilerine verilen görevleri yaparlar.
p) Yönetim kurulu toplantılarına özürsüz olarak üst üste üç kez katılmayan üye istifa etmiş sayılır.
r) Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.
s) Dernek Tüzüğünün 2. Maddesindeki  amaçları gerçekleştirmek için; Genel Kurulun yetkisi dışındaki  kararları alır ve uygular.
DERNEK VE ŞUBE KURULLARININ YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI
Madde 24.- Dernek ve Şube Yönetim Kurulu  üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse , Genel Kurul,  görevde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
İÇ DENETİM, DENETİM KURULUNUN TEŞKİL VE GÖREVLERİ
Madde 25.- Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu üç asil üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir.
Denetim Kurulu, seçimden sonra beş gün içinde toplanarak aralarında açık yada gizli oyla bir başkan ve bir yazman seçerler.
1.) Denetim Kurulu; Derneğin yönetim ve parasal işlerini her zaman denetleyebilir. Bu görevi en geç altı (6) ayda bir yerine getirir. Kurul görevini tüm üyelerin katılmasıyla veya saptayacağı üyeleriyle yapar. Görev verilen üye veya üyelerin denetlemelerinden sonra verdikleri raporlar Kurulda tartışılır, karara bağlanır. Denetim Kurulu raporunu Genel Kurula sunar.
2. Denetim Kurulu; Yönetim Kurulunun Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına yada Derneğin amaçlarına uymayan çalışmalarını saptadığı takdirde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ister. Olağanüstü Genel Kurul çağrısı Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilmezse; üyelerden birisinin başvurusu üzerine, sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmak üzere görevlendirir.
Denetim Kurulunun Olağanüstü Genel Kurul istemine ilişkin gerekçeli raporu Genel Kurula sunularak görüşülür ve karara bağlanır.
ONUR KURULUNUN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ
Tüzük gereği Onur Kurulu oluşturulmuştur.
Madde 26.- Onur Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir.
Onur Kurulu seçimden sonra beş gün içinde toplanarak aralarından açık yada gizli oyla bir başkan ve bir yazman seçerler.
Onur Kurulu gerekli hallerde toplanır. Kurula gönderilen konular üzerinde görüşmelerde bulunur. Meslektaşlar ve kurullar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklara el koyar ve hakemlik eder.
Onur Kuruluna Genel Kurul ve Denetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
Onur Kuruluna seçilebilmek için meslekte en az 10 yıl hizmet etmiş olmak şarttır.
ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Madde 27.- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz (30) gün içinde; Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetim Kurullarıyla Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
ŞUBELERİN KURULUŞU VE TEMSİLCİLERİN ATANMASI
Madde 28.-

1.      ŞUBELER: Dernek, Genel Kurul  kararıyla şube açabilir. Bu amaçla; Dernek Yönetim

Kurulunca yetki verilen en az üç (3) kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir
Kurulacak her şubede genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu oluşturulması zorunludur. Yönetim Kurulu 5 (beş) asil, beş (5) yedek üyeden, Denetleme Kurulu 3 (üç) asil, üç (3) yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu,  Dernek Merkez Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler doğrultusunda görev yapar. Şube Denetim Kurulu da bu görev doğrultusunda denetim yapar. Şube üyeleri, Dernek Merkez Genel Kuruluna  bizzat katılarak  oy kullanırlar. Delege ile temsil yoktur.
Dernek Şubeleri 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine tabii olmakla beraber;
a) Şube Genel Kurul toplantısına ait ilan, mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle yapılır.
b) Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay (2) önce bitirmek ve  Genel Merkeze bildirmek  zorundadır.
c) Dernek Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulunu görevden alır ve Yönetim Kurulu’nca yetki verilen yeni üç üye şube genel kuruluna kadar bu görevi sürdürür.

1.      TEMSİLCİLER : Dernek Merkez Yönetim Kurulu,  ülke genelindeki veteriner hekim üyeleri

ile bağlarının sürekli ve düzenli olmasını ve hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla üyesi bir veteriner hekimi temsilci olarak atar ve durumu bir yazı ile bildirir. Gerekli görülen illerde temsilci sayısı yükseltilebilir. Temsilcilerin görev süresi kendilerini atayan yönetim kurulunun görev süresi kadardır. Temsilciler yönetim kurulunca kendilerine verilen görevleri yaparlar.

1.       KURULUŞ VE İŞLEYİŞ: Şubelerin ve temsilcilerin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

yönetmelikle belirlenir.

İKİNCİ KISIM

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ
Madde 29.- Derneğin feshi, kendiliğinden dağılmış sayılma, mahkeme kararı ile kapatılma, Valilikçe faaliyetlerden alıkonulması 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni
Kanununun ilgili maddelerine göre yapılır.
TASFİYE
Madde 30.- Fesih edilme veya kendiliğinden dağılmış sayılma hallerinde Derneğin mal, para ve hakları ilgili yasalar gereğince mesleki kuruluşlardan birine devredilir.

ÜÇÜNCÜ  KISIM

ÇEŞİTLİ  HÜKÜMLER

DERNEĞİN  GELİRLERİ
Madde 31.- Derneğin gelir kaynakları:
a) Üyelik ve giriş aidatı; Derneğe  giriş aidatı  12,00 (oniki) YTL, yıllık üyelik aidatı 24,00 (yirmi dört ) YTL’dir. Üyelik giriş ve tespit edilecek yıllık aidat miktarları  ekonomik  şartlara göre genel kurulca tespit edilir. Üye yıllık  aidatları yılı  içinde toptan veya en fazla iki taksitte  ödenir.
b) Dernekçe yapılan yayınlar  (Dergi, gazete, abone ve ilan,  Dernekçe yayınlanan kitap, broşür vs.)  tertiplenen piyango, balo, eğlence,  temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
d) Bağışlar ve yardımlar,
e)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak  bağış ve yardımlardan ibarettir.
f) Benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren, memur sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan alınan maddî yardımlar.
g) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak yürütülen projeler nedeniyle sağlanan ayni ve nakdi yardımlar.
h) Yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan sağlanan ayni ve nakdi yardımlar.
I) Ulusal ve uluslararası proje hazırlama ve uygulama gelirleri.
DEFTER VE KAYITLAR
Madde 32.Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Madde 33.- Dernek Gelirleri; Bastırılacak alındı belgesi ile toplanır ve giderler  harcama belgesi ile yapılır.
Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama
belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri yönetim kurulu bir kararla belirleyerek o yerin en büyük mülki amirine tescil ettirir. Dernek giderleri için harcama belgeleri kullanılır. Harcama belgeleri olarak, dernek harcama pusulası, fatura, kasa fişi ve tutanak gibi belgeler kullanılır. Yapılan tüm harcamalar, yönetim kurulunun ilk toplantısında görüşülüp kabul edilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 34.- Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu; Genel Kurul kararı olmadan sahip

olduğu Dernek binasını ipotek göstererek hiçbir şekilde borçlanamaz. Genel Kurul kararı ile sahip olacağı yeni taşınmazların alımında bu yeni alınan taşınmazlar ipotek gösterilerek Dernek bütçesi imkanları dahilinde borçlanılabilir. Dernek borçlanmasında sahip olunan Dernek binası kesinlikle riske edilemez.

DÖRDÜNCÜ  KISIM

SON  HÜKÜMLER

5253 Sayılı Dernekler Kanunun  ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun Uygulanması
Madde  35.- Tüzükte  hüküm  bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri  uygulanır.
YÜRÜRLÜLÜK
Madde  36.-  Bu  tüzük  yazılı bildirimden sonra yürürlüğe  girer.
YÜRÜTME
Madde 37.-  Bu  Tüzük hükümlerini Dernek Yönetim Kurulu yürütür.

18.04.2009 tarihinde yapılan Veteriner Hekimler Derneği Olağan Genel Kurulunda yapılan seçim sonucu teşkil edilen Yönetim Kurulu Üyeleri Divan Başkanının nezaretinde 22.04.2009 tarihinde toplanarak aşağıdaki şekilde  görev taksimi yapmışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanı (Genel Başkan )  Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER

Genel Sekreter                                   H.Yalçın KÖKSAL

Genel Sayman                                     Aydın USLU

ÜYE                                                      Cevat SÖNMEZ

ÜYE                                                      Saffet M. SARAÇ

ÜYE                                                      Çağlayan ÇAY

ÜYE                                                      Nihan ALTINSOY DUYGU