HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ 4 EKİM 2021

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ  BASIN BİLDİRİSİ 4 EKİM 2021

Hayvanları Koruma Günü; Dünya’-daki hayvanların gönenç standartlarını iyileştirmeye yönelik, uluslararası bir eylem günüdür.

            Amacı; artan farkındalık ve eğitim yoluyla, insanlar gibi hissede-bilen bilinçli canlılar olduklarının kabul edildiği ve yaşam haklarına saygı gösterildiği bir dünya sağlamaktır.

            Yaşadığımız dünyanın egemen canlı türü olarak; hayvanlara, diğer canlılara ve ekolojik dengeye verdiğimiz yıkıcı etkinin yansımaları, tüm gezegenimize zarar ver-mektedir.

            Dünya ölçeğinde; milyonlarca deniz hayvanı, yaban hayvanı yok edilmekte, üretim amaçlı bakılan Reprodüktif hayvanlar kötü koşullarda barındırılmakta, sadece cinsiyeti nedeniyle milyarlarca erkek civcivin yaşamı sonlandırılmaktadır.

            Milyonlarca hayvan, sadece kürkü için avlanmakta ya da bu amaçla üretilmektedir. Hayvanlar, insanların eğlen-cesi amaçlı dövüştürülmekte, yarıştırılmak-tadırlar.  

            Doğal yaşam alanları talan edilmekte, çoğunun nesli tükenmekte, çev-resel kirlilik sonucunda, yaşayamaz duruma gelmektedirler.

            İnsanlara arkadaşlık eden Pet hayvanı boyutuyla da, ya aşırı insan-laştırılmaya zorlanarak ya da heves sonrası sokaklara atılarak zarara uğratılmaktadırlar. Oysa tüm hayvanlar eşit doğarlar ve eşit var olma hakkına sahiptirler.

            Hayvan sağlığı olmadan, hayvan gö-nencinden bahsedilemez. Veteriner Hekim-ler; ev hayvanları, çiftlik hayvanları, vahşi hayvanların hepsinin sağlık ve gönenci için, tıbbi bilgi ve yasal yetkiye sahip tek meslek grubudur. 

            Ülkemizde; gerek yerel yönetimler gerek ise kamu hayvan sağlığı nezdinde, yetkileri kendilerine tam olarak teslim edil-mediği için, görevlerini etkin olarak sürdürememektedirler.

            Kamu Hayvan Sağlığı Teşkilatının, yetkili bakanlığa doğrudan bağlanıp, sorumlu Veteriner Hekimler idaresinde olması gerek-tiği hükmü, Uluslararası sözleşmeler ile kabul edilmiş olmasına rağmen yürürlükte uygu-lanmamaktadır. Tek bir merkezden idare edilen, bağımsız bir Veteriner teşkilatı, hayvanların sağlığı ve gönenci kadar, insan sağlığı ve toplumun mevcut sorunlarının çözümünde gerekli aksiyonu sağlayacak tek mercidir.

            Bu bağlamda; Tarım Bakanlığı bünye-sinde, Veteriner İşleri Genel Müdür-lüğünün ve buna bağlı Hayvan Hakları ve Gönenci Biriminin oluşturulması, ayrıca Yerel Yönetimlerin kapatılan Veteriner İşleri Müdürlüklerinin yeniden açılması ve ilgili tüm Bakanlıklarda, Veteriner Hekim istihdam edilmesi talebimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

            Sevgi, hoşgörü ve merhamet duygusunun, tüm toplumumuzu saracağı ve hiçbir canlının korunmaya ihtiyaç duyma-yacağı yarınlar dileğiyle.

Dr. Gülay ERTÜRK

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı