ÇANAKKALE ZAFERİNİN 99. YIL DÖNÜMÜ

ÇANAKKALE ZAFERİNİN 99. YIL DÖNÜMÜ
 
 

İn­san­la­rın ya­şa­mın­da ol­du­ğu gi­bi ulus­la­rın ya­şa­mın­da da unu­tul­maz olay­lar, gün­ler, ki­şi­ler var­dır. Türk ta­ri­hi­nin al­tın say­fa­la­rın­dan bi­ri de 18 Mart 1915 Ça­nak­ka­le Ut­ku­su­na (za­fe­ri­ne) iliş­kin­dir. Ana­far­ta­lar Ko­mu­ta­nı Mus­ta­fa Ke­ma­l’­i ta­nı­tan, hal­kı­nın sev­gi ve say­gı ku­şa­ğıy­la gö­nen­di­ren kah­ra­man­lı­ğı 57. Ala­y’­a “Si­ze öl­me­yi em­re­di­yo­rum!” de­di­ği sa­va­şın ateş­le­ri için­de­ki ba­şa­rı­sı ne­de­niy­le par­la­mış­tır. “Ça­nak­ka­le ge­çil­mez!” ger­çe­ği­nin ya­ra­tı­cı­la­rı­nı in­kâr eden bağ­naz ve mil­li­yet­siz nan­kör­le­rin utan­dı­rı­cı yâ­ve­le­ri (saç­ma sa­pan söz­le­ri), he­pi­mi­zi kı­van­dı­rıp gö­nen­di­ren ta­rih­sel ol­gu­ya göl­ge dü­şür­me çir­kin­lik­le­ri çok dü­şün­dü­rü­cü­dür.
Ya­rın Ça­nak­ka­le Ut­ku­su­’nun 99. Yıl­dö­nü­mü’­dür. Yol­suz­luk, ya­lan, rüş­vet, sö­mü­rü, çı­kar, sal­dı­rı, ay­rım­cı­lık, ben­cil­lik, ödün­ler ve dı­şa ba­ğım­lı­lık sar­ma­lın­da ye­rel se­çim­le­re gi­den Tür­ki­ye­’miz ve va­ta­nın tunç si­pe­ri olan gö­ğüs­le­ri “Ne mut­lu Tür­k’­üm!” di­ye ka­ba­ran Ata­türk ço­cuk­la­rı coş­ku­lu an­ma top­lan­tı­la­rıy­la ata­la­rı­nı ana­rak and­la­rı­nı yi­ne­le­ye­cek­ler, ge­le­ce­ğe umut­la koş­ma, kö­tü­ler­den ve kö­tü­lük­ler­den kur­tul­ma ça­ba­la­rı­nı güç­len­di­re­cek­ler­dir.
Alan­la­rı in­le­ten “Hır­sız var!..” çığ­lık­la­rı, pen­ce­re­le­ri ve bal­kon­la­rı de­vin­gen kı­lan ayak­ka­bı ku­tu­la­rı, her gün ip­lik­le­ri pa­za­ra çı­ka­ran din­le­mem açık­la­ma­la­rı, ib­ret­le iz­le­nen kı­sık ses­ler ve göz­yaş­la­rı ne­re­le­re sü­rük­len­di­ği­mi­zin il­ginç be­lir­ti­le­ri­dir. Ki­şi­li­ğin, onu­run, ka­rak­te­rin, ah­lâ­kın, er­de­min, vic­da­nın, say­gın­lı­ğın, özet­le in­san­lı­ğın kı­rın­tı­sı var­sa du­yar­sız bı­rak­ma­ya­cak olay­la­rın ya­şan­dı­ğı gü­nü­müz or­ta­mın­da­ki şak­şak­çı­lık ve umur­sa­maz­lık bü­yük yı­kın­tı­la­ra ne­den olu­yor. Ber­kin El­van için bek­le­yen­le­rin po­lis gü­cüy­le dı­şa­rı atıl­dı­ğı has­ta­ne bah­çe­si ya­rın­lar­da kı­na­ma ala­nı ola­cak­tır. Top­lum de­ğer­le­ri­ne kar­şıt­lık­la hiç­bir ik­ti­dar ayak­ta du­ra­maz, ka­la­maz. Hiç­bir re­jim ve dü­zen sü­rek­li ola­maz.

Vur­gu

Türk Genç­li­ği­’nin du­yar­lı­ğı­nın ka­nı­tı ola­rak 15 Mart 1966’da Tür­ki­ye Mil­lî Ta­le­be Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı olan (1977-1980 CHP Kon­ya Mil­let­ve­ki­li) M. Yü­cel AKIN­CI­’nın za­fe­rin 51. Yıl­dö­nü­mün­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­nın ki­mi bö­lüm­le­ri­ni kö­şe­mi­ze alı­yo­ruz:
Mil­let­le­rin var­lık­la­rı­na ve ta­rih­le­ri­nin akış­la­rı­na hâ­kim olan ba­zı dö­nüm nok­ta­la­rı var­dır ki Türk Mil­le­ti bu­gün on­lar­dan bi­ri­nin yıl­dö­nü­mü­nü ya­şa­mak­ta­dır. -Bu­gün, kay­bet­ti­ği­miz 1. Ci­han Sa­va­şı­’nın için­de bü­tün haş­met ve aza­me­tiy­le par­la­yan bir me­ş’­ale: Türk gü­cü­nün, za­ma­nın yü­zen ka­le­le­ri­ni ma­vi su­la­ra göm­me­siy­le ka­za­nan za­fe­rin yıl­dö­nü­mü­dür. Türk or­du­la­rı Ça­nak­ka­le­’de dev­rin em­per­ya­list zih­ni­ye­ti­nin mem­le­ke­ti­miz­de id­di­a sa­hi­bi ol­ma­ya­ca­ğı­nı ke­sin­lik­le is­pat et­miş­tir. Va­ta­nın, mil­le­tin şe­ref ve hay­si­ye­ti­ne ya­kı­şır bir za­fer ka­zan­mış­tır. -Bir mil­le­tin bü­yük­lü­ğü ve kud­re­ti, o mil­le­tin yok­luk­lar için­de Ça­nak­ka­le Za­fer­le­ri gi­bi ta­ri­he al­tın say­fa ka­tan güç­le­riy­le öl­çü­lür. -Geç­miş de­vir­le­rin si­ya­sî em­per­ya­liz­mi 20. asır­da ye­ri­ni eko­no­mik ve ide­olo­jik em­per­ya­liz­me ter­ket­miş­tir. Bu­gün mem­le­ke­ti­miz em­per­ya­liz­min içi­ne dü­şü­rül­müş­tür. Her tür­lü sö­mür­ge­ci­li­ğe kar­şı Kur­tu­luş Sa­va­şı­’y­la ilk dar­be­yi in­dir­miş olan Türk Mil­le­ti­’ni bu hâ­le ge­ti­ren­le­ri ne bü­yük mil­let ne de bu­ra­da ya­tan şe­hit­ler ebe­diy­yen af­fet­me­ye­cek­tir. -Mem­le­ket­te ik­ti­da­ra sa­hip olan­la­rın gaf­let­le­riy­le, ba­si­ret­siz­lik­le­riy­le Türk Mil­le­ti­’ni dün­ya mil­let­le­ri için­de­ki ye­rin­den mah­rum bı­ra­kan­la­rı bu mil­let as­la af­fet­me­ye­cek­tir. -Bu kut­sal gün­de, aziz va­tan uğ­ru­na çar­pı­şan ad­sız kah­ra­man­la­rı, ya­şa­yan ga­zi­le­ri ve aziz şe­hit­le­ri Türk Genç­li­ği adı­na min­net ve şük­ran­la anar, en­gin say­gı­la­rı­mı su­na­rım.”
Bu­gün ay­nı duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le Yü­cel AKIN­CI­’ya ka­tı­la­rak baş­ta Mus­ta­fa Ke­mal ATA­TÜRK, tüm Türk kah­ra­man­la­rın anı­la­rı önün­de öz­lem, sev­gi ve say­gıy­la eği­li­yor, yü­rek­ten bağ­lı­lı­ğı­mı­zı yi­ne­li­yor, ulu­su­mu­zun 18 Mart gö­nen­ci­ni kut­lu­yo­ruz.