Değerli meslektaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından Tabip ve Diş Hekimlerinin özlük haklarında yapılacak iyileştirmelere (emeklilerin maaşları ve fiili hizmet konusu) sağlık sınıfı kapsamında yer alan mesleğimiz mensuplarının da dahil edilmesi talebimiz

Değerli meslektaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından Tabip ve Diş Hekimlerinin özlük haklarında yapılacak iyileştirmelere (emeklilerin maaşları ve fiili hizmet konusu) sağlık sınıfı kapsamında yer alan mesleğimiz mensuplarının da dahil edilmesi talebimiz

Sayın

Dr. MEHMET MÜEZZİNOĞLU

T.C. SAĞLIK BAKANI

 

Sayın Bakanımız,

Bilindiği gibi, gıda tüm dünyada gün geçtikçe daha stratejik bir konuma gelmiştir.  Gelişmiş ülkelerde, veteriner hekimlerin hayvan sağlığı, insan sağlığı ile yeterli ve güvenilir hayvansal gıda üretimi, çevre güvenliği için yaptıkları çalışmalara özel bir önem verilmektedir.  Söz konusu ülkelerde veteriner hekimlerin özlük  hakları da bu özel duruma göre düzenlenmektedir. Yurdumuzda ise aynı görevleri üstlenmelerine rağmen, veteriner hekimler, veteriner hekimlik mesleği çalışma alanının önemiyle ters orantılı olarak diğer sağlık personeli ile kıyaslandığında özlük haklardan yeterince faydalanamamaktadır. Oysa Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren hayvancılığımızın gelişmesi için adeta seferberlik ilan edilmiş, salgın hastalıklarla mücadele için büyük fedakarlıklarda bulunulmuş ve veteriner hekimler Kars’tan Edirne’ye birçok bulaşıcı hastalığın bu coğrafyadan silinmesini sağlamışlardır.

Dünya’da koruyucu hekimliğin ilk bariyeri olarak görülen ve tek sağlık konseptinin temel bileşeni kabul edilen Veteriner Hekimliğin ülkemizde hak ettiği noktaya ulaşamaması bizleri üzmekte ve kaygılandırmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkardığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Hizmet tariflerinin yapıldığı 36. Maddesi “III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI: Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar” şeklindedir.  Bu yasa ile  Veteriner Hekimler ve Yardımcı Sağlık personeli (özellikle hayvan sağlığı dahil) Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamına alınmıştır.

Hayvanlardan ya da hayvansal ürünlerden insanlara geçen hastalıklar bütünü olarak tanımlanan zoonoz hastalıklar tıp hekimleri ile veteriner hekimlerin, tek sağlık konsepti kapsamında, en yoğun çalıştıkları ve bundan sonra da daha çok çalışacakları alandır.   Dünya Halk Sağlığı Örgütü ile Gıda ve Tarım Örgütü'nün Ortak Zoonotik Hastalıklar Uzmanlar Komitesi bu hastalıkların sayısının 200'e ulaştığını, 2000 yılından sonra da bu hastalıklara çok sayıda hastalığın ilave olduğunu bildirmektedir.

Bu bakımdan Veteriner Hekimleri, sadece hayvan sağlığının değil insan sağlığının korunmasının da teminatı olarak değerlendiren Yüce meclisimiz söz konusu yasa ile veteriner hekimleri  sağlık sınıfı kapsamına almıştır.

Sağlık hizmetleri sınıfında kabul edilen mesleğimizin, sağlık çalışanlarına yönelik daha önce yapılan  özlük hakkı iyileştirmelerinde genellikle “hayvan sağlığı hizmeti hariç” ibaresiyle düzenlemelerin dışında tutulması ayrımcı ve yasaya aykırı bir  yaklaşımdır.

Yakın zamanda sağlık sınıfı  çalışanlarına “emeklileri de kapsayacak şekilde özlük haklarında iyileştirmeler yapılacağı ve fiili hizmet zammı” verileceği hususu memnuniyetle karşılanmıştır. Ne var ki, hazırlanmakta olan yasa taslağında yer verilmeyen Veteriner hekimler de, bu konu “bir kez daha mı hak kaybına uğrayacağız” kaygısı yaratmıştır.

Gerek kamuda çalışan ve gerekse serbest olarak hizmet veren veteriner hekimler, bulaşıcı hastalık riski dahil oldukça zorlu çalışma şartlarında görevlerini sürdürmektedirler. Nitekim, toplum ve hayvan sağlığını korumak için görevlerini yapan çok sayıda meslektaşımıza önemli zoonoz hastalıkların bulaştığı ve bazılarının ise  hayatını kaybettiği bilinmektedir. .

Bu nedenle, sağlık alanında çalışan personelle ilgili özlük hakların iyileştirilmesi ve şiddete karşı yapılacak düzenlemelere kamuda, üniversitelerde, gıda güvenliği alanında ve serbest çalışan Veteriner Hekimlerin de dahil edilmesi için gerekli talimatın verilmesi hususunu, sayıları 35000’i bulan meslek mensuplarının mağduriyetinin önlenmesi adına, arz ederim.    

                                                                                                                                 Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER

                                                                                                                                           Genel Başkan

                                                                                                                                         Yönetim Kurulu A.