Değerli Meslektaşlarımız;Özlük haklarımızın kazanımı ve korunması amacı ile İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve Ankara Veteriner Hekimler Odası'nın başlattığı imza kampanyasına tüm meslektaşlarımızın katılımlarını bekleriz. İmza kampanyası ile ilgili dil

Değerli Meslektaşlarımız;Özlük haklarımızın kazanımı ve korunması amacı ile İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve Ankara Veteriner Hekimler Odası'nın başlattığı imza kampanyasına tüm meslektaşlarımızın katılımlarını bekleriz. İmza kampanyası ile ilgili dil

Sayın Başbakanım,

 

            Tüm dünyada, halk sağlığı temelinde gıda,  gün geçtikçe daha stratejik bir konu haline gelmiştir. Gelişmiş ülkeler hayvan    sağlığı ile yeterli ve güvenilir gıda üretimi için yaptıkları çalışmalara özel bir önem vermektedirler. Veteriner hekimlerin özlük  hakları da bu özel duruma göre düzenlenmektedir.

           Ülkemizde ise veteriner hekimlik mesleği günümüzde artan önemine ters orantılı olarak kan kaybetmektedir.  Oysa Türkiye  Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren hayvancılığımızın gelişmesi için adeta seferberlik ilan edilmiş, salgın hastalıkları  bastırmak için büyük fedakârlıklarda bulunulmuş ve veteriner hekimler Kars’tan Edirne’ye birçok bulaşıcı hastalığın bu  coğrafyadan silinmesini sağlamıştır.                  

           Koruyucu hekimliğin ilk bariyeri olan ve tek sağlık kavramının en temel bileşeni kabul edilen veteriner hekimliğin ülkemizde hak  ettiği değeri bulamaması bizleri üzmekte ve kaygılandırmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda “sağlık hizmetleri  sınıfı”nda kabul edilen mesleğimizin, sağlık çalışanlarına yönelik özlük hakkı düzenlemelerinde genellikle “hayvan sağlığı  hizmetleri hariç” ibaresiyle düzenlemenin dışında tutulması ayrımcı bir yaklaşımdır. Kaldı ki kamuda çalışan veteriner  hekimlerin hayvan sağlığı hizmeti kapsamında halk sağlığına hizmet ettiği de unutulmamalıdır.

           Yakın zamanda sağlık hizmeti çalışanlarına “emeklileri de kapsayacak şekilde özlük haklarında iyileştirmeler yapılacağı ve fiili  hizmet zammı verileceği müjdesi” memnuniyetle karşılanmış, diğer taraftan  biz veteriner hekimlerde “bir kez daha hak  kaybına uğramamız” kaygısını doğurmuştur.

           Gerek kamuda çalışan ve gerekse serbest olarak hizmet veren veteriner hekimler oldukça zorlu çalışma şartlarında bulaşıcı    hastalık riski altında görevlerini yürütmektedir.  Cumhuriyetin ilk yıllarından beri toplum ve hayvan sağlığını korumak için  görevlerini yapan çok sayıda meslektaşımız önemli hastalıklar geçirmiş veya hayatını kaybetmiştir.

            Bu nedenle, sağlık alanında çalışan personelle ilgili yapılacak özlük hakları ile şiddete karşı yapılan düzenlemelere tüm kamu kurumlarında “Sağlık Hizmetleri Sınıfı” statüsünde çalışan tüm veteriner hekimlerin ve üniversitelerde çalışanlar ile serbest çalışan veteriner hekimlerin de dahil edilmesi için gerekli talimatların verilmesi hususunu,

             Saygılarımla arz ederim.