NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI ARAŞTIRMA İNCELEME ÖZENDİRME ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI ARAŞTIRMA İNCELEME ÖZENDİRME ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI ARAŞTIRMA İNCELEME ÖZENDİRME ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

Türk Tabipleri Birliği(TTB), Türkiye’de halk sağlığı disiplininin gelişiminde önemli bir yeri olan Prof. Dr. Nusret Fişek anısına, onun halk sağlığı alanına yaptığı katkıları geliştirmek, bilimsel çalışmaları ve halk sağlığı sorunlarına yönelik araştırmaları özendirmek amacıyla 2012 yılından itibaren iki yılda bir “NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI ARAŞTIRMA İNCELEME ÖZENDİRME ÖDÜLÜ” verilmesine karar vermiştir. Ödül başta genç araştırmacıların yürütücüsü oldukları çalışmalar olmak üzere halk sağlığı alanında yapılmış özgün araştırmalara ve incelemelere verilecektir.  

Ödül TTB tarafından oluşturulacak bilim jürisinin değerlendirmesi sonucu aşağıdaki yönerge esaslarına göre verilecektir.

 

1. Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü”, Prof. Dr. Nusret Fişek’in anısı için iki yılda bir verilir. Sonuç iki yılda bir Ekim ayı içerisinde açıklanır ve ödül töreni Prof. Dr. Nusret Fişek etkinlikleri kapsamında Kasım ayı içerisinde düzenlenecek etkinliklerde gerçekleştirilir.  

2. Ödülün amacı; Türkiye’de halk sağlığı alanındaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunan ya da toplumsal sorunların çözümüne yeni ve önemli katkılar sağlayan bilimsel ve özgün çalışmaları ve onların yürütücülerini ödüllendirerek, başta genç araştırmacılar olmak üzere halk sağlığı disiplini ile ilgili çalışmalar yürütenleri bu alanda araştırma yapmak için güdülemek ve halk sağlığının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

3. Ödüle son üç yıl içerisinde yayımlanmış araştırmalar ve incelemeler (ele aldığı konuyu analitik ve güncel bir bakış açısıyla inceleyen kapsamlı derleme/gözden geçirme vb. çalışmalar), teslim edilmiş tezler (yüksek lisans/ doktora/uzmanlık tezleri) ve yayımlanmış kitaplar için bu yönergede belirlenmiş usullere uygun olarak başvurulabilir ya da aday gösterilebilir.

4. Halk sağlığı alanının multidisipliner ve multisektöryel bir alan olduğu göz önüne alınarak halk sağlığı ile ilgili bütün disiplinlerin ödüle başvurmasında bir engel yoktur. Başvurular arasında sağlık alanı dışında disiplinlerin yer alması halinde ilgili disiplinlerle jürinin  genişletmesi TTB Merkez Konseyi’nin yetkisindedir.

5. Ödül bir bütün olarak araştırmaya, incelemeye, tez ya da kitaba verilir. Birden fazla katılımcısı olan araştırma ya da incelemelerde çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır ve tek ödül verilir. Birden fazla araştırmacının yürüttüğü çalışmalarda; ödül adaylığı için başvuru, araştırmacıların tümünün ortak beyanı ile yapılır. Ödüle başvuran çalışmaların özgün olması, başka bir ödüle başvurmamış ya da ödüllendirilmemiş olması gerekir.

6. Ödüle başvuru için araştırmanın ya da incelemenin tüm katılımcıların ıslak imzalı yazılı izni gerekir. Bu amaçla TTB tarafından bir başvuru formu hazırlanır. Bu forma ek olarak aday olan ya da gösterilen çalışma elektronik ortamda ve basılı olarak TTB Merkez Konseyi’ne iletilir. Çalışmada finansal destek alınıp alınmadığı ya da çıkar çatışması olup olmadığı mutlaka belirtilmelidir.

7. Ödül amacına uygun aday önerisi ve/veya başvurusu olmadığı takdirde verilmeyebilir.

8. Ödüle bireysel başvuru yanında kurumlar tarafından da aday gösterilmesi söz konusu olabilir. Bir kurum sadece bir aday gösterebilir. Kurumsal aday gösterme durumunda başta 6.madde olmak üzere başvurunun tüm gerekliliklerinin tamamlanması gerekir. Bu başvurunun tamamlanması adayı öneren kurumun sorumluluğundadır. Başvuru uygun şekilde tamamlanmaz ise değerlendirmeye alınmaz.

9. Ödüle aday olacaklar aşağıdaki kurumlarca önerilebilir;

a)TTB Merkez Konseyi

b)TTB Merkez Konseyi Kol’ları

c)Yerel Tabip Odaları

d)Sağlık İşkolundaki Demokratik Kitle Örgütleri

e)Sağlık Bakanlığı

f)Tıp Fakülteleri Halk Sağlığı Anabilim Dalları

g)TÜBİTAK Tıp Grubu

h)Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)

10.Ödül için aday başvuruları ve aday gösterme, yapılacak duyuru sonrası ödülün verileceği yılın Nisan ayında başlar ve 31 Temmuz tarihinde sona erer. Bireysel ya da ekip olarak ödül başvurusunda bulunanlar bu yönergede yer alan tüm dokümanları eksiksiz tamamlamak durumundadır. Aday önerilerinin alınmaya başlandığı, ödülün verileceği yıl Nisan ayı içinde TTB internet sayfasında ilan edilir ve yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirilir. Öneride bulunacak kurum ve kuruluşlar, önerdikleri araştırma ya da inceleme ile ilgili bilgileri ve ödüle aday gösterilmesinin gerekçesini en geç 31 Temmuz tarihine kadar TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’na bildirirler.

11. TTB Merkez Konseyi ödülün verildiği yıl Nisan ayında asil ve yedek ödül jürisi üyelerini belirler. Mayıs ayı içerisinde jüri üyelerinin adları ilan edilir. Jüriye seçilen kişinin, ödül için aday olması ya da gösterilmesi durumunda ilgili jüri üyesi yedek üyelerden biri ile değiştirilir. Jüri üyelerinin belirlenmesi sürecinde, hem jüri oluşumunda yer alan hem de ödüle aday öneren kurumsal yapılar varsa, bu yapılardan jüri üyesi alınmaz ve yerlerine jüri üyesi olmak üzere TTB Merkez Konseyi’nce üniversite öğretim üyeleri belirlenir.

12. Başvuru süresinin bitimi sonrası başvurular TTB MK tarafından yönergeye uygunluk açısından incelenir. Yönerge esaslarına uygun olmayan başvurular reddedilir ve ilgililere bildirilir.

13. TTB tarafından oluşturulan jüri, her yıl Ekim ayının birinci haftası içinde ödül başvurularını değerlendirir. Jüri gerekli görürse adaylarla ilgili olarak, öneren kurumlardan ek bilgiler isteyebilir ya da kendisi bilgi toplar. Jürinin değerlendirmesi en geç 20 Ekim tarihinde sonuçlandırılır. Değerlendirme sonunda, bir araştırma ya da inceleme “NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI ARAŞTIRMA İNCELEME ÖZENDİRME ÖDÜLÜ” ne değer bulunabilir.   

14. Jüri değerlendirmesi, en az 5(beş) jüri üyesinin katıldığı toplantı ile yapılır. Jüri üyelerinin aralarından seçeceği bir üye toplantıyı yürütür. Toplantı tarihi ve saati TTB sekreteryası tarafından jüri üyelerine en az bir ay önce bildirilir. Yazılı olarak görüş bildirilemez. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Jüri kararın gerekçesini yazı olarak kayda geçmek durumundadır.

15. Başvuruların gerektirmesi durumunda TTB MK ek jüri üyelerini Ekim ayında yapılacak toplantıya çağırabilir. Ek jüri üyelerinin sayısı 2’yi geçemez. 

16. Ödül; “Ödül Plaketi” ile “Ödül Belgesi”nden oluşur. Ödül belgesi araştırma ya da incelemeyi yürütenlerin her biri için ayrı ayrı düzenlenir.

17. Ödül plaketi ve ödül belgesinin üzerinde aşağıdaki ibare yer alır.

……………………tarafından yürütülen………………………………… araştırma/incelemesi …………yılı “NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI ARAŞTIRMA İNCELEME ÖZENDİRME ÖDÜLÜ”ne değer bulunmuştur   

18. Jüri aşağıdaki kişilerden oluşur:

                        TTB Merkez Konseyi temsilcisi (1 kişi )

                        TTB Halk Sağlığı Kolu temsilcileri(2kişi)

                        TTB Merkez Konseyi’nce belirlenen üç üniversite öğretim üyesi

                        Halk Sağlığı Uzmanları Derneği temsilcisi(1 kişi)

19- Jüri üyelerinin seçiminde dikkat edilecek konular şunlardır:

  1. İlgili ödül için aday olarak önerilmemiş olmak,
  2. İlgili ödül için aday önermemiş olmak
  3. Jüri üyeliğini ve jüri toplantısına katılımı kabul etmek

20- Jüri aşağıdaki hususları esas alarak değerlendirmeler yapar.

  1. Bilimsel/nesnel ölçütlerle, toplum sağlığına katkı ve genel nitelik üzerinden değerlendirme yapmak
  2. Değerlendirme sırasında ve sonrasında başvurulara ilişkin tüm bilgilerin gizliliğini gerek akademik ortamlarda gerekse meslek örgütü içinde korumak
  3. Adaylar arasında yapılan seçimi gerekçelendirmek 

 

NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI ARAŞTIRMA İNCELEME ÖZENDİRME ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU

BU FORM ÖDÜLE ADAY OLARAK BAŞVURACAK KİŞİ/KİŞİLER TARAFINDAN DOLDURULACAK VE BAŞVURU DOSYASINA HEM BASILI HEM DE ELEKTRONİK OLARAK EKLENECEKTİR.  

ÖNERİLEN ARAŞTIRMA/İNCELEMENİN

BAŞLIĞI

YÜRÜTÜCÜSÜ/YÜRÜTÜCÜLERİ  

KAPSAMI İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER

BAŞVURU ARAŞTIRMA İSE ÖZETİ (300 SÖZCÜK)

BAŞVURU İNCELEME İSE KONUSU, KONUNUN ÖNEMİ, İNCELEME BAŞLIĞI VE İNCELEME BİÇİMİ İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER

BAŞVURU KİTAP İSE KİTABIN AYRINTILI TANITIMI

BAŞVURU TEZ İSE TEZLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER

BAŞVURANLARA AİT BİLGİLER

(BU BÖLÜMDE BAŞVURANLARIN ÖZGEÇMİŞLERİ, ADI SOYADI, ÇALIŞTIKLARI KURUMLAR, İŞ ADRESLERİ, TELEFON VE ELEKTRONİK POSTA ADRESLERİ BELİRTİLMELİDİR)

EKLENECEK DOKÜMANLAR:

BAŞVURU KONUSU MATERYALİN BASILI VE ELEKTRONİK KOPYASI(CD İLE)

BAŞVURANLARIN BEYANI

Çalışmanın finansal destek durumu

Yok      □

Var  □ (Ayrıntılı olarak belirtiniz) ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Çıkar çatışması(conflict of interest)

Yok      □

Var  □ (Ayrıntılı olarak belirtiniz) ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ’NE

Biz aşağıda imzası olan bilim insanları;

………………………………………………………………………………………… adlı çalışmanın Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü’ne aday olabilmesi için gerekli değerlendirmenin yapılmasını istiyoruz. 

Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödül Yönergesi’ni okuduk belirtilen koşulları kabul ettiğimizi ve ödül adaylığı için başvuruda bulunduğumuz çalışmanın araştırma ve yayın etiği açısından evrensel kurallara uygun olarak yürütüldüğünü ve yayımlandığını beyan ederiz.

Adı soyadı                                                                                              İmza                  Tarih

……………………………………….…………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………