VETERİNER HEKİMLERİN ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ BAŞVURUMUZ

VETERİNER HEKİMLERİN ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ BAŞVURUMUZ

Sayın

Dr. Fahrettin KOCA

T.C. Sağlık Bakanı

Sayın Bakan’ım,

24 Haziran 2018 seçimleri ardından teşkil edilen Bakanlar Kurulunda Sağlık Bakanı olarak atanmanızdan dolayı tebrik eder yeni görevinizde,temsil ettiğimiz ve ülkemizde büyük bir özveri ile hizmet veren tüm Veteriner Hekimler adına başarılar dileriz.

Veteriner Hekimler Derneği, 1930 yılında kurulmuş, ülke genelinde 3000 üyesi olan köklü bir mesleki sivil toplum örgütüdür. Hayvancılığın ülke ekonomisine olan katkısını artırmak, hayvan hakları ve refahını korumak, insanlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlamak, hayvan sağlığında koruyucu hekimlik olgusunun pekişmesini ve bu sayede insan sağlığının da korunmasını ana ilke olarak kabul etmek, mesleki ve toplumsal tüm hareketlerde etkin rol oynamak, veteriner hekimlik mesleğinin önem ve gerekliliğini tüm kamu oyuna anlatmak, meslektaşlar arasında bilgi, deneyim ve aynı zamanda sosyal iletişimde köprü oluşturarak onların haklarını ve taleplerini savunmak Veteriner Hekimler Derneğinin başlıca misyonları arasındadır.

Dünya Sağlık Örgütü, (WHO) sağlığı; "Yalnızca hastalık ya da sakatlığın bulunmaması değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal, çevresel ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hali" olarak tanımlamıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre de ırk, dil, din, politik inanç, ekonomik ve sosyal durum ayrımı gözetmeden; herkesin, erişilebilecek en yüksek düzeyde sağlıklı olma temel hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Çağdaş sağlık anlayışı insanların hasta olmalarını önlemek üzerine inşa edilmiştir. Hastalıktan korumak tedavi etmekten her zaman daha ucuz ve etkili olmuştur. Bu bilimsel doğruları göz önüne alarak koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana çıkaran gelişmiş ülkeler, imkânlarını ve yapılanmalarını buna göre düzenlemişlerdir. Ülkemizde bu konunun önemsenmemesi bütçeye ve sosyal güvenlik kurumlarına ağır yükler olarak yansımaktadır

İnsanların hayvanlarla bir arada yaşamaya başlamaları beslenme ve diğer faydalarının yanında önemli sağlık problemlerini de beraberinde getirmiştir. Çünkü hayvanlarla insanlar arasında 200’e yakın ortak hastalık mevcut olup bunların bir kısmı direk temasla bir kısmı hayvansal ürünler vasıtası ile bulaşabilmektedir. Bu tehlikeyi gören uluslararası kuruluşlar “VETERİNER HALK SAĞLIĞINA” dikkat çekmişler ve bu gerçeği koruyucu sağlık hizmetinin olmazsa olmazı olarak ortaya koymuşlardır. Beslenme, Gıda Güvenliği ve Zoonozlar bu durumun önemini artıran unsurların başında gelmektedir. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan deli dana hastalığı (BSE), kuş gribi gibi hayvan kaynaklı küresel boyutu bulunana hastalıklar veteriner halk sağlığının önemini daha da artırmıştır. ABD de bulunan CDC’nin (Hastalık Kontrol Merkezi) çalışmalarına göre insan sağlığını tehdit eden ve enfeksiyonlara yol açan toplam mikroorganizma sayısının 1415 olduğu bunların %61’inin, yani 868 adedinin zoonotik (hayvanlarla insanlar arasında ortak) karakter taşıdığı, bu mikroorganizmaların da %33’nün insanlara, daha sonra da insandan insana bulaştığı ortaya

konulmuştur. Bu durumu göz önüne alan başta ABD olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerde bilim adamları, "Tek Tıp Tek Sağlık” Konseptini (One Medicine One Health) yaklaşımını gündeme getirmişler, sorunun çözümünde disiplinler arası sıkı işbirliğinin gerekliliğini ısrarla savunmaya başlamışlardır.

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 9. Maddesi "Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti üçüncü ve dördüncü maddelerde zikredilen vazifeleri ifa ve müesseseleri idare etmek üzere tabipler, baytarlar, eczacılar, sair sıhhi ve idari memurlar tayin ve istihdam eder." demektedir. Bu düzenleme ile daha 1930 yıllarda koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi dikkate alınmış, bu nedenlerden dolayı koruyucu sağlık hizmetlerinin olmazsa olmazı olan veteriner hekimler bakanlığın asli unsuru olarak değerlendirilmişlerdir.

Dünyadaki gelişmeler ve mevzuat böyle olmasına rağmen her nedense Sağlık Bakanlığında yetkili bir veteriner halk sağlığı otoritesi oluşturulmamıştır. Bakanlık oluru ile 1996 yılında fiilen kurulan "Veteriner Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı" nın ömrü ancak üç yıl sürmüş, başkanlık bir sonraki Bakan döneminde kapatılmıştır.

Bakanlık bünyesinde halen az sayıda istihdam edilen veteriner hekimler yardımcı sağlık personeli olarak kabul edilmekte ve döner sermaye ödemelerinde biyolog, avukat, sivil savunma uzmanı gibi mesleklerle birlikte değerlendirilmektedir.

Hastane merkezli geleneksel sağlık anlayışından vazgeçip, katılımlı sektörler ve disiplinler arası işbirliğine ve herkese sağlık imkanı yaratan çağdaş sağlık anlayışına geçmek gerekmektedir. Bunu sağlamak için;

1. Bakanlıkta yetkili bir veteriner halk sağlığı otoritesi oluşturulmalıdır.

2. Memur olarak çalışan veteriner hekimler, 657 sayılı kanuna göre sağlık hizmetleri sınıfındadırlar. Veteriner hekimlerin sağlık hizmetleri sınıfında olmaları nedeniyle özlük haklarının iyileştirilmesi Bakanlığınızın teklifi halinde mümkün olacaktır. Ağırlıklı olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve belediyelerde görev yapan veteriner hekimler buralarda diğer mesleklerde yapılan iyileştirmelerden sağlık hizmetleri sınıfında olmaları gerekçe gösterilerek yararlandırılmamaktadırlar. 3. Bakanlığınızca hazırlanan ve kısaca “tam gün” yasası olarak isimlendirilen kanun taslağında hekim, diş hekimi ve eczacılara görev tazminatı ve diğer iyileştirmeler ön görülürken veteriner hekimlerin bu kapsam dışında bırakılması tüm meslek kamuoyunda hayal kırıklığı yaratmış, bu uygulamaya bir anlam verilememiştir. Tam gün yasasında veteriner hekimlerin de diğer sağlık personeline yapılması düşünülen iyileştirmelerden yararlandırılması zorunludur.

4. Döner sermaye ödemelerinde de veteriner hekimlerin, kendileri gibi beş yıl eğitim gören diş hekimlerinin bulunduğu gruba alınmaları gerekir.

Hal böyle iken, 2017/11169 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

(Bknz ekte. Sağlık Bakanlığı Taşra "Boş Kadro Değişikliği" sayfa 16-17)

1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararda Sağlık Bakanlığı ile ilgili kısımda listelenen BOŞ KADROLARDA 28 adet Veteriner Hekim (1.-8. Derece ) kadrosu boş bulunmakta,diğer bir deyimle bu kadrolara günümüze kadar Veteriner Hekim atanmadığı görülmektedir.

Halk sağlığının ayrılmaz bir parçası olan ve Sağlık Hizmetleri sınıfında bulunan Veteriner Hekimlik mesleğine özellikle halkın sağlığının korunması ilk görevi olan bakanlıkça göz ardı edilmiş olması meslek camiamızı gönülden yaralamıştır.

Şimdi bu boş kadroların diğer meslek mensupları tarafından doldurulacak olması,bakanlığınız bünyesinde bundan böyle de Veteriner Hekim istihdamını olanaksız kılacaktır.

Tek Tıp Tek Sağlık Konseptine aykırı bu uygulamanın tarafınızdan değerlendirilerek giderileceği umudunu korumaktayız.

Günümüzde yeni bir birim oluşturmanın ve özlük haklarını ve Veteriner Hekim istihdamını iyileştirmek için bürokratik ve siyasi engelleri aşmanın ne denli zor olduğunun bilincindeyiz. Veteriner Hekimler Derneği olarak tüm imkânlarımızı seferber ederek bu zorlukları aşmak için her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Diğer taraftan ülke genelinde faaliyet gösteren veteriner hekimlikle ilgili tüm sivil organizasyonlarının desteğini de sağlayarak Bakanlığımızla her alanda işbirliğine hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

TBMM gündemine alınmak üzere meclise gelen yeni torba yasa taslağında Sağlık Çalışanları için ön görülen 1 yıla karşılık 60 gün yıpranma hakkı ile ilgili taslakta Sağlık Hizmetleri sınıfında yer almalarına karşı Veteriner Hekimlerin yine göz ardı edildiğini üzülerek görmekteyiz.

Böylesine hak ihlaline müdehale edeceğiniz ve haksızlığı gidereceğiniz umut ve beklentisi ile

Saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER

Genel Başkan